Privacy verklaring

Sinds 1997 is Huiskes Recycling werkzaam in de afvalstoffen branche. Wij zamelen metaalafval in zoals onder meer ijzer, aluminium, koper, zink, accu’s en kabels. Wij hebben ons gespecialiseerd in het scheiden, verkleinen, sorteren en afvoeren van deze ferro en non-ferro metalen. Vervolgens worden deze materialen aangeboden bij professionele verwerkers. Steeds meer bedrijven worden zich ervan bewust om afval te scheiden en zodoende de kosten beter te beheersen. In dit opzicht kunnen wij een perfecte partner voor u zijn.

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Huiskes Recycling. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website: www.huiskesrecycling.nl

1. Persoonsgegevens

Huiskes Recycling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Huiskes Recycling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huiskes Recycling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huiskes Recycling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

2. Logboeken op de server

Er worden logboeken bijgehouden op de server van onze hosting partij. Bijvoorbeeld over mailverkeer en website bezoeken. Onze hosting partij doet dit ten behoeve van beveiliging, oplossen van technische problemen en juridische grondslag. De logboeken bevatten de volgende informatie:

 • Uw Ip-adres.
 • Gegevens over het apparaat waarmee u de website bezoekt zoals de versie van uw browser.
 • De pagina’s of andere bestanden die u opvraagt vanaf de server.
 • Metadata over al het e-mailverkeer.

3. In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Door middel van analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers/onderaannemer, transporteurs en onze medewerkers

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en onze medewerkers worden door Huiskes Recycling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.
 • Bij inkopen geldt de verplichting tot het vastleggen van de persoonsgegevens (naam en adres) op grond van het Wetboek van Strafrecht.
 • In geval van contante inkoop van koper/koperlegeringen geldt de wettelijke verplichting om nummer en soort identiteitsbewijs en het verloop van het document te registreren.
 • Op grond van wet- en regelgeving in het kader van belastingen bijvoorbeeld moeten allerlei gegevens verwerkt worden.
 • Het beveiligen van het pand van Huiskes Recycling middels cameratoezicht;
 • Een gerechtvaardigd bedrijfs-, of economisch belang dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene.
 • Gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld indien sprake is van strafbare feiten, gebruik van gegevens voor historische of statische doeleinden e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huiskes Recycling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Zakelijke gegevens zoals voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres.
 • Algemene persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals nummer identiteitsbewijs.

Uw persoonsgegevens worden door Huiskes Recycling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • In geval van gemengde gegevensverzamelingen zoals het verzamelen van persoonsgegevens en financiële gegevens, wordt de langste bewaartermijn gehanteerd. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de overeenkomst is geëindigd en alle lopende zaken zijn afgehandeld tenzij deze gegevens bewaard dienen te worden in verband met de wettelijke bewaarplicht.
 • Camerabeelden ter beveiliging van het pand worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

5. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders en/of geïnteresseerde worden door Huiskes Recycling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, mailing en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via koppeling op social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huiskes Recycling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Huiskes Recycling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

6. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht zoals de inschakeling van onderaannemers;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het faciliteren en in stand houden van de ICT-omgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

7. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

8. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Bewaartermijn

Huiskes Recycling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Huiskes Recycling van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

11. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. (Met uitzondering van wettelijke gegevens). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

13. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Huiskes Recycling, De Hoeven 40c, 5254 JX Haarsteeg

14. Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch te benaderen op het volgende nummer: (073)5116530 en per e-mail via info@huiskesrecycling.nl.

Directie Huiskes Recycling
februari 2020